Over ons

Doelstelling

Doel van de stichting is het aanbieden van culturele, maatschappelijke en educatieve activiteiten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schaak- en muziekactiviteiten, aan onder meer kinderen, hun ouders en buurtbewoners.

Daarnaast wil de stichting ontmoetingen tussen kinderen, ouders en buurtbewoners met verschillende achtergronden, leeftijden en maatschappelijke status stimuleren en de sociale cohesie en betrokkenheid bij elkaar.

Daarnaast het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Met onze activiteiten willen wij alle bewoners van Amsterdam Oost en in het bijzonder de Indische buurt de mogelijkheid bieden zowel actief als passief (als toeschouwer) kennis te maken met hun eigen creativiteit. Met deze educatieve functie wil de Stichting Schaakschool de persoonlijke ontwikkeling stimuleren.

Extra aandacht hierbij heeft het stimuleren van de ontmoeting en dialoog tussen groepen bewoners van Amsterdam Oost met verschillende leeftijden, achtergronden en maatschappelijke status. Die ontmoeting en dialoog bevordert het contact, de onderlinge samenhang en sociale cohesie van de deelnemers. Dat kan alleen door een laagdrempelige, vertrouwde omgeving te bieden, in de buurten en wijken dicht bij huis en via zelforganisaties, sleutelfiguren, vrienden en kennissen.

Doelstelling is hierbij de leefbaarheid in de buurt te verhogen en samen aan de slag te gaan de buurt nog fijner te maken om te wonen en te leven. Hierbij wil Stichting Schaakschool een bijdrage leveren aan de uitstraling van de buurt waarin ook samen leven een plaats heeft.

Beloningsbeleid

De Stichting Schaakschool Indische Buurt is een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Waar nodig wordt het werk van de vrijwilligers aangevuld met betaalde professionals om de specifieke activiteiten mogelijk te maken (met name  schaakdocenten).

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers.

Hoofdlijnen beleidsplan

De Stichting Schaakschool Indische Buurt realiseert haar activiteiten door  het inzetten van vrijwilligers voor de door haar geprogrammeerde activiteiten. Waar nodig wordt dit aangevuld met professionals om de activiteiten mogelijk te maken, met name schaakdocenten.

De stichting stimuleert persoonlijke ontwikkeling van de vrijwilligers waar mogelijk, bijvoorbeeld door ze de mogelijkheid te bieden om professional te worden (schaakdocent bijvoorbeeld).

De stichting Schaakschool beoogt geen winst. De geldmiddelen van de stichting worden door de zorg van het bestuur bijeengebracht uit opbrengsten van de activiteiten van de stichting, eenmalige of periodieke bijdragen, uit subsidies, uit schenkingen of makingen en alle verdere baten. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt door de penningmeester een
rekening en verantwoording over dat boekjaar opgemaakt en aan het bestuur ter vaststelling voorgelegd.